نمونه پروژه

شرکت کاله

مدیریت 98 آبان 11

شرکت کاله: شرکت توس ماشین در راستای توسعه بازارهای خود در زمینه طراحی و ساخت انواع کانوایر و واگن حمل محصول با شرکت کاله در زمینه توسعه افزایش، بهره وری خطوط تولید و افزایش راندمان و کیفیت محصولات همکاری نموده است. این همکاری شامل بخش های طراحی خطوط تولید تعویض تجهیزات و تامین قطعات و همچنین تغییرات

گروه صنایع غذایی درنا

مدیریت 98 آبان 6

گروه صنایع غذایی درنا : شرکت توس ماشین در راستای توسعه بازارهای خود در زمینه طراحی و خطوط تولید نان و شیرینی جات با گروه صنایع غذایی درنا در زمینه توسعه افزایش ، بهره وری خطوط تولید و افزایش راندمان و کیفیت محصولات همکاری نموده است . این همکاری شامل بخش های طراحی خطوط تولید تعویض تجهیزات و تامین قطع

گروه صنعتی صباح

مدیریت 98 مهر 29

گروه صنعتی صباح: شرکت توس ماشین در راستای توسعه بازارهای خود در طراحی و ساخت انواع کانوایر و واگن حمل محصول با شرکت صباح در زمینه توسعه افزایش، بهره وری خطوط تولید و افزایش راندمان و کیفیت محصولات همکاری نموده است. این همکاری شامل بخش های طراحی خطوط تولید تعویض تجهیزات و تامین قطعات و همچنین تغییرات

گروه صنایع غذایی شیرین عسل

مدیریت 98 مهر 29

گروه صنایع غذایی شیرین عسل : شرکت توس ماشین در راستای توسعه بازارهای خود در زمینه طراحی و خطوط تولید نان و شیرینی جات با شرکت شیرین عسل در زمینه توسعه افزایش، بهره وری خطوط تولید و افزایش راندمان و کیفیت محصولات همکاری نموده است. این همکاری شامل بخش های طراحی خطوط تولید تعویض تجهیزات و تامین قطعات و